لینک فایل*مبانی نظری و پیشینه اختلالات افسردگی*

مبانی نظری و پیشینه اختلالات افسردگی|kt
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد مبانی نظری و پیشینه اختلالات افسردگیرا مشاهده می نمایید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه........................................................................................................................... 13

2-2- تعریف افسردگی........................................................................................................... 15

2-3-علائم و نشانه های اختلالات افسردگی............................................................................. 15

2-4- همه گیر شناسی اختلالات افسردگی................................................................................ 16

2-5- انواع افسردگی.............................................................................................................. 16

2-6- سبب شناسی اختلالات افسردگی.................................................................................... 17

2-6-1- عامل ارث................................................................................................................. 17

2-6-2- عوامل زیست شناختی................................................................................................ 17

2-6-3- عوامل روانی – اجتماعی............................................................................................ 18

2-6-4- عوامل شخصیتی........................................................................................................ 19

2-6-5- بیماری های جسمی................................................................................................... 19

2-7- افسردگی و وضعیت اجتماعی ....................................................................................... 20

2-8- سیمای بالینی افسردگی در بیماران................................................................................... 20

2-9- صرع............................................................................................................................ 20

2-10-تعریف صرع................................................................................................................ 21

2-11- تعریف حمله های صرع............................................................................................... 22

2-12- انواع حمله های صرع.................................................................................................. 22

2-13- تاریخچه بیماری صرع.................................................................................................. 23

2-14- سبب شناسی صرع....................................................................................................... 24

2-15- آسیب شناسی روانی در صرع....................................................................................... 24

2-16- علل ایجاد صرع.......................................................................................................... 25

2-17- اختلال افسردگی با صرع.............................................................................................. 25

2-17-1- افسردگی قبل از حمله............................................................................................. 26

2-17-2- افسردگی حین حمله................................................................................................ 26

2-17-3- افسردگی بعد از حمله.............................................................................................. 26

2-17-4- افسردگی بین حمله................................................................................................. 26

2-18- تأثیر اختلال افسردگی بر زندگی افراد مصروع .............................................................. 26

2-19- آسیب شناسی ............................................................................................................. 27

2-20- خودکشی در صرع....................................................................................................... 28

2-21- پیشینه پژوهش............................................................................................................ 28

2-21-1-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور....................................................................... 28

2-21-2-تحقیقات انجام شده در داخل کشور........................................................................... 30