لینک فایل*مبانی نظری و پیشینه اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی*

مبانی نظری و پیشینه اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی|kt
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد مبانی نظری و پیشینه اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشیرا مشاهده می نمایید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1-2مقدمه. 16

2-2تعریف خودکشی و افکار خودکشی.. 16

2-3اقدام به خودکشی.. 17

2-4عوامل خطر در خودکشی کامل.. 18

2-5علایم هشداردهنده خودکشی.. 18

2-6نشانه­ های مرتبط با خودکشی.. 19

2-7انگیره برای خودکشی.. 20

2-8علل خودکشی.. 21

2-9علل خودکشی در ایران. 23

2-10نظریه ­های خودکشی.. 24

2-10-1-نظریه اشنایدمن.. 24

2-10-2-نظریه فروید. 25

2-10-3-کارن هورنای.. 26

2-10-4-دیدگاه جامعه شناسی.. 27

2-11اختلالات شخصیت.. 28

2-11-1-گروه اول (A) 29

2-11-2گروه دوم (B) 34

2-11-3-سومین گروه (C) 40

2-12اختلالات شخصیت و خودکشی.. 43

2-13اختـلالات خلقـی یا عاطفـی.. 44

2-13-1-اختلالات افسردگی.. 46

2-13-2-اختلالات دوقطبی (شیدایی- افسردگی) 47

2-14 رابطه اختلالات شخصیتی با اقدام به خودکشی.. 49

2-15پیشینه­ ی پژوهشی.. 50

2-15-1تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور. 50

2-15-2-تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. 54

2-16مدل تحقیق 57