لینک فایل*مبانی نظری و پیشینه اختلالات یادگیری و پردازش اطلاعات*

مبانی نظری و پیشینه اختلالات یادگیری و پردازش اطلاعات|kt
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد مبانی نظری و پیشینه اختلالات یادگیری و پردازش اطلاعاترا مشاهده می نمایید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه............................................................................................................................................. 12

2-2- سیرتحولی تاریخی اختلالات یادگیری.................................................................................. 12

2-3- تعاریف اختلال یادگیری............................................................................................................ 15

2-4- مشکلات ویژه اختلال یادگیری............................................................................................. 18

2-4-1- نقص توجه......................................................................................................................... 18

2-4-2- پردازش اطلاعات............................................................................................................. 18

2-4-3- مشکلات هماهنگی حرکتی......................................................................................... 20

2-4-4- مشکلات اجتماعی.......................................................................................................... 20

2-4-5- اختلال خواندن............................................................................................................... 21

2-4-6- مشکلات زبان شفاهی..................................................................................................... 22

2-4-7- اختلال نوشتن.................................................................................................................. 23

2-4-8- اختلال حساب.................................................................................................................. 23

2-4-9- مشکلات حافظه............................................................................................................... 24

2-5- سبب شناسی اختلال یادگیری............................................................................................... 25

2-5-1- عوامل عصب شناسی...................................................................................................... 26

2-5-2-عوامل ژنتیکی..................................................................................................................... 26

2-5-3- عوامل محیطی.................................................................................................................. 27

2-5-4- تاخیر در تحول................................................................................................................. 27

2-6- شیوع اختلال یادگیری ویژه..................................................................................................... 28

2-7- نظریات پردازش اطلاعات.......................................................................................................... 28

2-7-1- نظریه اتیکنسون و شفرین............................................................................................ 29

2-7-2- نظریه سطوح پردازش.................................................................................................... 31

2-7-3- نظریه رمز دو گانه............................................................................................................ 32

2-7-4- مدل پردازش توزیع موازی............................................................................................ 33

2-7-5- مدل پیوندگرایی............................................................................................................... 34

2-8- پیشینه پژوهش........................................................................................................................... 35

2-8-1- پردازش اطلاعات در افراد با اختلال یادگیری......................................................... 35

2-8-2- پردازش اطلاعات در افراد با نیازهای ویژه................................................................ 39

2-9- نتیجه­ گیری از تحقیقات پیشین.............................................................................................. 40