لینک فایل*مبانی نظری و پیشینه اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا*

مبانی نظری و پیشینه اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا|kt
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد مبانی نظری و پیشینه اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدارا مشاهده می نمایید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1-2- مقدمه. 16

1-2-2- تعریف اضطراب مرگ... 17

2-2-2- ویژگی های اضطراب مرگ... 17

3-2-2- پیشایندهای اضطراب مرگ... 23

4-2-2- پیامدهای اضطراب مرگ... 23

5-2-2- تلویحات بالینی.. 24

6-2-2- دینداری درون سو، برون سو، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اضطراب و رضایتمندی.. 25

7-2-2- تاثیر بیوه گی بر اضطراب مرگ... 27

3-2- خود شکوفایی.. 28

1-3-2- تعریف خود شکوفایی.. 29

2-3-2- دیدگاه برخی روان شناسان در مورد خود شکوفایی.. 30

1-2-3-2- دیدگاه آلپورت (انسان بالغ) 30

2-2-3-2 دیدگاه راجرز (انسان با کنش کامل) 31

3-2-3-2 دیدگاه مازلو (انسان خود شکوفا) 31

3-3-2- چهارده ویژگی افراد خود شکوفا 33

4-3-2- ماهیت آشفتگی های هیجانی.. 35

5-3-2 مقایسه دو انگیزه اساسی.. 36

6-3-2 انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند. 37

4-2- تصویر ذهنی از خدا 40

1-4-2- تعریف مفهومی از تصویر ذهنی از خدا 40

2-4-2- پیشینه نظری از مفهوم تصویر ذهنی از خدا 40

3-4-2- تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی.. 41

4-4-2- ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا 41

5-4-2- نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا 42

6-4-2- ادراک خدا و تصویر ذهنی از خدا به عنوان سازه های فرهنگ وابسته. 44

1-6-4-2- رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی.. 45