لینک فایل*مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به بازی های رایانه ای و ویژگی های شخصیتی*

مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به بازی های رایانه ای و ویژگی های شخصیتی|kt
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد مبانی نظری و پیشینه اعتیاد به بازی های رایانه ای و ویژگی های شخصیتیرا مشاهده می نمایید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه ........................................................................................................................................................................... 10

2-1- مبانی نظری بازی رایانه ای ........................................................................................................................ 10

2-2- نظریه های راجع به بازی ........................................................................................................................... 12

2-2-1- نظرات پیشوایان اسلام و دانشمندان اسلام ..................................................................................... 12

2-2-2- نظریه ویگوستگی .................................................................................................................................... 12

2-2-3- نظریه پیاژه ................................................................................................................................................ 13

2-2-4- نظریه روان تحلیل گری ......................................................................................................................... 13

2-2-5- نظریه های بازی ....................................................................................................................................... 13

2-2-6- نظریات دیگر دانشمندان ....................................................................................................................... 15

2-2-6-1- نظریه ی جان سولر ........................................................................................................................... 15

2-7- تاریخچه ی بازی های رایانه ای ................................................................................................................ 20

2-7-1- تاریخچه ی بازی های رایانه ای در ایران .......................................................................................... 23

2-8- ویژگی های بازی رایانه ای ......................................................................................................................... 24

2-9- اعتیاد و وابستگی به بازی های رایانه ای ............................................................................................... 26

2-10- ساختار بازی رایانه ای .............................................................................................................................. 29

2-11- انواع بازی های رایانه ای .......................................................................................................................... 30

2-12- اثرات مختلف بازی های رایانه ای ......................................................................................................... 30

2-13- مزیت های بازی های رایانه ای .............................................................................................................. 32

2-14- نظریه های مربوط به شخصیت .............................................................................................................. 34

2-14-1- نظریه یونگ ............................................................................................................................................ 36

2-14-2- نظریه آدلر ............................................................................................................................................... 36

2-14-3- نظریه آیزنگ .......................................................................................................................................... 36

2-14-4- نظریه اریک اریکسون .......................................................................................................................... 37

2-14-5- نظریه گوردن آلپورت .......................................................................................................................... 37

2-14-6- ریموند کیل ............................................................................................................................................ 38

2-14-7- جورج کلی .............................................................................................................................................. 38

2-14-8- اسکینر ..................................................................................................................................................... 38

2-15- بررسی تحقیقات انجام شده .................................................................................................................... 39