لینک فایل*مبانی نظری و پیشینه افسردگی*

مبانی نظری و پیشینه افسردگی|kt
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد مبانی نظری و پیشینه افسردگیرا مشاهده می نمایید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2- مبانی نظری تحقیق--------------------------------------------- 13

2-1- الگوی زیستی افسردگی---------------------------------------- 13

2-2- الگوی روان پویشی افسردگی------------------------------------ 14

2-3- درمان روان پویشی افسردگی------------------------------------ 15

2-4- الگوهای شناختی افسردگی ----------------------------------- 16

2-5- درمان شناختی----------------------------------------------- 17

2-6- الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی است------------------ 18

2-7- رویکرد رفتار درمانی------------------------------------------- 18

2-8- رویکرد مراجع- محور------------------------------------------ 19

2-9- رویکرد گشتالت درمانی---------------------------------------- 19

2-10- رویکرد وجودی--------------------------------------------- 19

2-11- رویکرد منطقی-عاطفی-رفتاری--------------------------------- 20

2-12- رویکرد تحلیل تبادلی----------------------------------------- 20

2-13- رویکرد شناختی--------------------------------------------- 20

2-14- رویکرد جامع یا انتخابی--------------------------------------- 21

2-15- رویکرد سایکودراما یا روان نمایشگری---------------------------- 21

2-16- تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش------------------- 22

2-16-1- تحقیقات خارج از کشور------------------------------------ 22

2-16-2- تحقیقات داخلی کشور------------------------------------- 29

2-17- فرضیه­ ها--------------------------------------------------- 48