لینک فایل*مبانی نظری و پیشینه اقدام به خودکشی و ویژگی های شخصیتی*

مبانی نظری و پیشینه اقدام به خودکشی و ویژگی های شخصیتی|kt
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد مبانی نظری و پیشینه اقدام به خودکشی و ویژگی های شخصیتیرا مشاهده می نمایید .

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1مقدمه. 14

2-2تعریف خودکشی.. 15

2-3افکار خودکشی.. 17

2-4اقدام به خودکشی.. 18

2-5تاریخچه مربوط به خودکشی.. 19

2-6نشانه‌های هشدار دهنده در خودکشی.. 21

2-7علل خودکشی.. 22

2-8علل خودکشی در ایران. 25

2-نظریه­ های خودکشی.. 26

2-9-1-نظریه ­های روان تحلیلگری.. 26

2-9-2-نظریه رفتاری.. 27

2-9-3-نظریه شناختی.. 27

2-9-4-نظریه یادگیری.. 28

2-9-5-نظریه جامعه شناختی.. 28

2-10شخصیت.. 30

2-11اصطلاحات معادل شخصیت.. 32

2-2دیدگاه‌هایی درباره شخصیت.. 33

2-12-1-دیدگاه روانكاوی.. 33

2-12-2-دیدگاه پدیدارشناختی.. 34

2-12-3-رویکرد شناختی.. 36

2-12-4-دیدگاه انسان‌گرایی.. 36

2-12-5دیدگاه یادگیری یا رویكرد رفتاری.. 37

2-12-6-رویکرد یادگیری اجتماعی.. 38

2-12-7-دیدگاه پردازش اطلاعات.. 38

2-12-8-دیدگاه صفات.. 39

2-13مدل پنج عاملی شخصیت.. 40

2-13-1-پیشینة تاریخی مدل پنج عاملی شخصیت.. 40

2-13-2-چشم اندازی نظری به الگوی پنج عاملی.. 44

2-13-3-ابعاد شخصیت در الگوی پنج عاملی.. 45

2-14پیشینه شناسی عاملها در سایر الگوهای شخصیت.. 53

2-15پیشینه­ ی پژوهشی.. 54

2-15-1-پیشینه­ ی خارجی.. 54

2-15-2-پیشینه­ ی داخلی.. 55

2-16مدل تحقیق 57